แชร์โพสนี้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ค่ายคุณธรรม จ.พิษณุโลก ออกอากาศวันที่ 26มิ.ย.58
 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)  ได้จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม “น้อมนำจิต พิชิตยาเสพติด บูชาครูเป็นนิจ ดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธศาสนา”ขึ้น  แก่นักเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 210 คน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน  จะช่วยทำให้มีจิตใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม 
 
ซึ่งจะทำให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว  โดยคาดหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂